Regulamin Apteki Internetowej Melisa Pharm

                                                                                      


REGULAMIN
Apteki Internetowej Melisa Pharm
§1
Postanowienia Ogólne
Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Apteki Internetowej działającej pod adresem www.melisa.pl przez Użytkowników, warunki zawierania, wykonywania i rozwiązywania umowy oraz postępowania reklamacyjnego.
Właścicielem Apteki Internetowej www.melisa.pl jest spółka Melisa Pharm Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu (41-203), przy ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 12,  NIP 644 347 31 20, REGON 241783219, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000370356.
Melisa Pharm Sp. z o. o. w Sosnowcu posiada wydane przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach zezwolenie na prowadzenie aptek:
w Sosnowcu (41-207) przy ul. Staszica 8b? zezwolenie nr ŚIWIF.KA-8240-127/05 z dnia 1 września 2005 r., zmienione decyzją nr DNAiH.8520.1.213.2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. oraz decyzją nr DNA.8520.1.194.2017 z dnia 13 czerwca 2017 r.;
w Katowicach (40-020) przy ul. Przemysłowej 3? zezwolenie nr DNA.8520.1.208.2015 z dnia 29 października 2015 r., zmienione decyzją nr DNA.8520.1.195.2017 z dnia 13 czerwca 2017 r.;
w Jaworznie (43-600) przy ul. Nosala 5 ? zezwolenie nr DNAiH.8520.1.157.2014 z dnia 9 października 2014 r., zmienione decyzją nr DNA.8520.1.196.2017 z dnia 13 czerwca 2017 r.;
Skany zezwoleń, w formacie .pdf, dostępne są pod odnośnikiem zamieszczonym na stronie Apteki Internetowej.
Elektronicznym adresem korespondencyjnym Właściciela Apteki Internetowej jest adres: kontakt@melisa.pl.
Właściciel Apteki Internetowej wskazuje następujące dane Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny, ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice;
nr tel.: tel. 32 208 74 68, 32 208 74 70, 32 208 74 75;
fax: (32) 208-74-69;
e-mail : sekretariat@wif.katowice.pl;
www: http://www.wif.katowice.pl/.
§2
Definicje
Apteka Internetowa ? sklep internetowy działający pod adresem: www.melisa.pl prowadzony przez Właściciela Apteki Internetowej.
Właściciel Apteki Internetowej - oznacza spółkę Melisa Pharm Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu.
Użytkownik ? oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dokonującą zakupu w Aptece Internetowej przy użyciu elektronicznego formularza zamówienia.
Umowa ? umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Właścicielem Apteki Internetowej a Użytkownikiem z chwilą zaksięgowania na rachunku bankowym Właściciela Apteki Internetowej  należności z tytułu zakupu i kosztów dostawy towarów zamówionych przez Użytkownika przy użyciu elektronicznego formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Apteki Internetowej.
Dane Osobowe ? dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 ? z późn. zm.).
Indywidualne Konto Użytkownika ? prowadzony dla Użytkownika przez Właściciela Apteki Internetowej pod unikalną nazwą zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Apteki Internetowej, wykorzystywane do wykonania umowy sprzedaży.
Regulamin ? regulamin określający zasady świadczenia Usługi w rozumieniu art. 8 ustawy
z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.).
Produkty - produkty lecznicze, wyroby medyczne, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, produkty kosmetyczne i pielęgnacyjne ?  dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające wszelkie wymagane przepisami prawem zezwolenia i atesty.
§3
Ogólne zasady korzystania z Apteki Internetowej
Aby móc korzystać z Apteki Internetowej, Użytkownik musi:
posiadać urządzenie wyjściowe z systemem operacyjnym Windows/Linux z konsolą graficzną lub Mac OS;
aktywne konto poczty email;
zainstalowaną na urządzeniu wyjściowym kartę graficzna obsługująca rozdzielczość poziomą powyżej 1024 px;
zainstalowaną na urządzeniu wyjściowym jedną z przeglądarek internetowych: Internet Explorer wersja 7 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari 5 lub nowsza;
włączyć ma urządzeniu wyjściowym obsługę javascript oraz cookies.
Użytkownikiem Apteki Internetowej może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Apteki Internetowej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Użytkownik Apteki Internetowej zobowiązuje się do postępowania zgodnie z zasadami współżycia społecznego, z poszanowaniem innych Użytkowników oraz pracowników i współpracowników Właściciela Apteki Internetowej.
Wszelkie działania oraz zaniechania ze strony Użytkownika oceniane będą zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
O wszelkich działaniach i zaniechaniach Użytkownika, budzących podejrzenie wypełniania znamion przestępstwa bądź wykroczenia mogą być zawiadamiane odpowiednie organy ścigania.
Użytkownik zarejestrowany w Aptece Internetowej zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim dostępu do Indywidualnego Konta Użytkownika, w szczególności zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim danych dostępowych (login, hasło) do Indywidualnego Konta Użytkownika.
Właściciel Apteki Internetowej nie odpowiada za:
działania i zaniechania osób trzecich spowodowane udostępnieniem przez Użytkownika loginu oraz hasła do Indywidualnego Konta Użytkownika lub udostępnienie osobie trzeciej w inny sposób dostępu do Indywidualnego Konta Użytkownika;
włamania osób trzecich na Indywidualne Konta Użytkownika oraz ewentualne jego skutki;
zdarzenia wynikłe z braku możliwości dostępu do Apteki Internetowej, wywołane koniecznością konserwacji systemu informatycznego, siłą wyższą bądź zachowaniem
lub zaniechaniem osób trzecich.
W Aptece Internetowej zamieszczone są opisy Produktów pochodzące od ich producenta. Opisy te przytoczone są jedynie w celach informacyjnych i:
nie stanowią reklamy w rozumieniu art. 52 i nast. ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne;
nie stanowią porad o charakterze medycznym ani farmaceutycznym.
Zakazuje się kopiowania informacji oraz zdjęć zamieszczonych w aptece internetowej.
§4
Indywidualne Konto Użytkownika
Indywidualne Konto Użytkownika zakładane jest przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularza rejestracji o następujące dane:
imię i nazwisko albo nazwę;
adres;
adres poczty elektronicznej;
numer telefonu kontaktowego.
Użytkownik zobowiązany jest podać przy rejestracji prawdziwe dane.
Rejestrując Indywidualne Konto Użytkownika, Użytkownik:
oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i  akceptuje jego treść;
wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu prowadzenia Indywidualnego Konta Użytkownika oraz w celu realizacji zamówień.
W trakcie rejestracji Indywidualnego Konta Użytkownika, rejestrujący potwierdza iż
zapoznał się z Regulaminem Apteki Internetowej oraz cennikiem usług oraz akceptuje ich treść;
zapoznał się z polityką prywatności oraz akceptuje jej treść;
wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez każdoczesnego Właściciela Apteki Internetowej.
Użytkownik ma prawo usunąć Indywidualne Konto Użytkownika.
§5
Ogólne zasady sprzedaży
Apteka Internetowa umożliwia zakup: produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego, produktów kosmetycznych i pielęgnacyjnych ?  dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadających wszelkie wymagane przepisami prawem zezwolenia i atesty.
Wszystkie oferowane produkty są oryginalne i pochodzą z legalnego źródła oraz są wolne od wad.
Właściciel Apteki Internetowej oświadcza, iż wszelkie produkty są przez niego przechowywane w sposób gwarantujący:
zabezpieczenie produktów przed zanieczyszczeniami organicznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi, a także przed mikroorganizmami i szkodnikami;
warunki uniemożliwiające zmieszanie produktów leczniczych, w tym zmieszanie tych produktów z innym towarem, oraz skażenie produktów leczniczych;
warunki uniemożliwiające dostęp do produktów leczniczych osobom nieupoważnionym;
utrzymanie warunków temperaturowych przewidzianych dla tego produktu leczniczego;
odpowiednią farmakopeę.
Ceny wszystkich Produktów są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.
Ceny podane w Aptece Internetowej mogą się różnić od cen w aptekach stacjonarnych.
Przedstawiona na stronie Apteki Internetowej oferta cenowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 §1 Kodeksu cywilnego. Nie stanowi także odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.
Sprzedaż odbywa się zgodnie z:
ustawą z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381 ? z późn. zm.);
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (Dz.U. 2015 poz. 481; dalej jako: ?Rozporządzenie?).
Apteka Internetowa nie prowadzi sprzedaży:
hurtowej;
leków realizowanych na receptę;
produktów leczniczych, których wydawanie ograniczone jest wiekiem pacjenta;
produktów zawierających kodeinę, dextrometorfan i pseudoefedrynę.
Zakup produktów zawierających kodeinę, dextrometorfan i pseudoefedrynę możliwa jest wyłącznie w aptekach stacjonarnych ? z ograniczeniem do 1 opakowania.
Zakupów w Aptece Internetowej mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych ? zarówno zarejestrowane w Aptece Internetowej, jak i niezarejestrowane.
Warunkiem złożenia i przyjęcia zamówienia jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia.
Zamówienia mogą być składane przez 24h na dobę, 365 dni w roku.
Realizacja zamówień następuje w dni robocze ? od poniedziałku do piątku.
Zamówienia są realizowane w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania należnej zapłaty na rachunku bankowym Właściciela Apteki Internetowej. Czas realizacji może ulec wydłużeniu w zależności od dostępności produktu. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską.

W przypadku złożenia zamówienia w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, zostanie ono zrealizowane w najbliższym dniu roboczym.
Realizacja zamówień odbywa się wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Zamówienia realizowane są wyłącznie przez wyznaczonych farmaceutów, posiadających prawo wykonywania zawodu farmaceuty lub techników farmaceutycznych posiadających dwuletnią praktykę w aptece w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wszelkie formularze zamówienia ? w tym formularze złożone przy wykorzystaniu Indywidualnego Konta Użytkownika, następnie usuniętego ? będą przechowywane prze Właściciela Apteki Internetowej przez okres trzech lat liczonych od pierwszego dnia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zamówienie zostało złożone.
Po otrzymaniu zamówionych Produktów, Użytkownik winien jest zapoznać się z treścią ulotki lub skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża jego życiu lub zdrowiu.
Do każdego zakupu dołączany jest paragon lub faktura VAT (o ile Użytkownik zażądał wystawienia i doręczenia mu faktury).
Do towarów objętych gwarancją dołączana jest karta gwarancyjna, zawierająca informacje dotyczące warunków gwarancji oraz adresy punktów serwisowych. Właściciel Apteki Internetowej nie jest gwarantem takich produktów. Gwarantem produktów jest ich producent.
Właściciel Apteki Internetowej zastrzega sobie prawo odmowy częściowej lub całkowitej realizacji zamówienia.
W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w całości albo w części, Użytkownik zostanie zawiadomiony o tej okoliczności w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, a uiszczona przez niego zapłata zostanie zwrócona w całości (gdy niemożliwe jest zrealizowanie całości zamówienia) lub w części (jeśli część zamówienia nie może być zrealizowana).
Właściciel Apteki Internetowej zastrzega sobie prawo do organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży.
Treści zamieszczone na opakowaniach produktów mają charakter wyłącznie informacyjny. W zależności od aktualnie oferowanych przez producenta opakowań, wygląd opakowań oraz treści zamieszczone na opakowaniach mogą się różnić od umieszczonych na stronie internetowej.
Właściciel Apteki Internetowej umożliwia Użytkownikom możliwość kontaktu telefonicznego w zakresie dotyczącym jakości i bezpieczeństwa stosowania Produktów z pracownikami apteki stacjonarnej pod numerem  Telefonicznego Biura Obsługi Klienta: 517 649 499, w dni powszednie, w godzinach 9:00 ? 16:00 oraz przez dwie godziny po ustalonych godzinach dostaw zakupionych Produktów. Pod wskazanym numerem nie udziela się porad farmaceutycznych.
Właściciel Apteki Internetowej umożliwia Użytkownikom również kontakt mailowy pod adresem: kontakt@melisa.pl, pod którym możliwy jest kontakt w zakresie dotyczącym jakości i bezpieczeństwa stosowania Produktów
§6
Zakupy
Ceny każdego Produktu podane są przy jego prezentacji na stronie Apteki Internetowej.
W celu złożenia zamówienia, Użytkownik wypełnia elektroniczny formularz zamówienia zamieszczony na stronie Apteki Internetowej.
Formularz zamówienia należy uzupełnić o następujące dane:
zamawiającego: imię i nazwisko albo nazwę, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego;
odbiorcy (o ile są odmienne od danych zamawiającego): imię i nazwisko albo nazwę, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego.
Użytkownik zarejestrowany i zalogowany nie musi wypełniać danych wskazanych w ust. 3, chyba że dane lub adres obiorcy różnią się od danych wskazanych w Indywidualnym Koncie Użytkownika.
Formularz zamówienia zawiera ponadto dane dotyczące zamawianego produktu leczniczego: nazwę, dawkę, wielkość opakowania, postać farmaceutyczną, liczbę opakowań.
Zakupów można dokonać poprzez dodanie poszczególnych Produktów do koszyka. Zawartość koszyka może być modyfikowana przez Użytkownika.
Wypełniając formularz zamówienia, Użytkownik dokonuje wyboru sposobu realizacji zamówienia: w drodze wysyłki w sposób opisany w § 7 albo poprzez wydanie zamówienia w aptece stacjonarnej.
Użytkownik otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie wysyłane jest na adres e-mail podany w formularzu zamówienia (użytkownicy niezarejestrowani) lub w Indywidualnym Koncie Użytkownika.
Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty ceny sprzedaży oraz kosztów transportu z góry ? przed realizacją zamówienia.
Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą zapłaty ceny sprzedaży oraz kosztów dostawy.
Zamówienia nieopłacone i niepotwierdzone w terminie 5 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia zostają automatycznie anulowane.
Właściciel Apteki Internetowej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Użytkownika, który nie opłacił poprzednio złożonych zamówień.
Nie jest możliwe łączenie zamówień.

§7
Dostawa
Dostawa zamówionych towarów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o. o.
Składając zamówienie, Użytkownik może wybrać również opcje odbioru osobistego w aptece stacjonarnej Melisa Pharm w Katowicach przy ul Przemysłowej 3 (C.H. Belg). Użytkownik zostanie poinformowany w drodze wiadomości e-mail o terminie i godzinach odbioru.
Odbiór osobisty możliwy jest jedynie po dokonaniu przedpłaty na konto.
Przesyłka z Produktami dostarczanymi w sposób opisany w ust. 1 oznaczona jest danymi sklepu stacjonarnego realizującego zamówienie.
Użytkownik zobowiązany jest dokonać sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera lub doręczyciela Poczty Polskiej pod względem nienaruszalności opakowania oraz pod względem zawartości przesyłki.
Dostawa odbywa się w sposób zapewniający realizację wymogów określonych w § 4 ust. 2  Rozporządzenia, a w szczególności zapewniający:
zabezpieczenie produktów leczniczych przed zanieczyszczeniami organicznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi, a także przed mikroorganizmami i szkodnikami;
warunki uniemożliwiające zmieszanie produktów leczniczych, w tym zmieszanie tych produktów z innym towarem, oraz skażenie produktów leczniczych;
warunki uniemożliwiające dostęp do produktów leczniczych osobom nieupoważnionym;
utrzymanie warunków temperaturowych przewidzianych dla tego produktu leczniczego przez podmiot odpowiedzialny
odpowiednią farmakopeę.
Reklamacje dotyczące wyłącznie przesyłki należy zgłosić firmie kurierskiej wskazanej w ust. 1. Reklamacja odbywa się na podstawie regulaminu firmy kurierskiej.
§8
Zasady płatności
Płatność za Produkty oraz z tytułu kosztów wysyłki dokonywana jest przez Użytkownika zgodnie
z aktualnym cennikiem Produktów opublikowanym na stronie internetowej Apteki Internetowej, metodą na którą zgodę wyraził Właściciel Apteki Internetowej.
Użytkownik może dokonać opłaty w następujący sposób:
przelewem bankowym;
szybkim przelewem;
W odniesieniu do płatności szybkim przelewem, Właściciel Apteki Internetowej spełnia standardy i wymagania PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) określone przez Payment Card Industry Security Standards Council.
Operatorem płatności szybkiego przelewu bankowego jest: tpay.com
Reklamacje dotyczące płatności szybkim przelewem bankowym  należy zgłosić odpowiedniemu operatorowi. Reklamacja odbywa się na podstawie regulaminu danego operatora.
Opłata dokonana jest z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Właściciela Apteki Internetowej.
Dokonanie zapłaty w niepoprawnej kwocie, może uniemożliwić lub znacznie wydłużyć termin realizacji zamówienia.
§9
Koszty wysyłki
Koszty wysyłki ponosi Użytkownik.
Koszty wysyłki są podawane każdorazowo podczas składania Zamówienia.
Szacunkowe koszty wysyłki podane są w cenniku wysyłek zamieszczonym na stronie Apteki Internetowej.
W przypadku odbioru osobistego Produktu w aptece stacjonarnej, Użytkownik nie ponosi kosztów wydania towaru.
Zwrot towaru następuje na koszt kupującego.

§10
Reklamacja
Reklamacje składane są drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@melisa.pl lub w drodze korespondencji tradycyjnej, kierowanej do Właściciela Apteki Internetowej listem poleconym na adres jego siedziby.
Reklamacje dotyczące brakujących towarów lub uszkodzeń należy zgłosić niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki.
W wiadomości e-mail Użytkownik zobowiązany jest podać jego dane umożliwiające rozpoznanie Użytkownika, opisać zarzuty stanowiące podstawę reklamacji, ewentualnie wskazać proponowany sposób zakończenia postępowania reklamacyjnego. W przypadku podania danych niepełnych, Właściciel Apteki Internetowej wezwie zgłaszającego Użytkownika do ich uzupełnienia. Do momentu uzupełnienia danych, postępowanie reklamacyjne nie może rozpocząć biegu.
Właściciel Apteki Internetowej rozpatruje reklamację Użytkownika w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji lub od dnia przekazania wskazanych w ust. 3 informacji uzupełniających. W przypadku, gdy termin wskazany w zdaniu poprzedzającym upływa w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, Właściciel Apteki Internetowej może udzielić odpowiedzi na reklamację w następnym dniu roboczym.
Do czasu zamknięcia postępowania reklamacyjnego, Użytkownik zobowiązany jest zachować wszelkie reklamowane towary wraz z kartonem, w którym towary zostały dostarczone.
Odpowiedź na reklamację jest przesyłana Użytkownikowi w sposób, w jaki została przesłana reklamacja.
 

§11
Odstąpienie od Umowy ? zwrot towarów
Produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydane z apteki stacjonarnej nie podlegają zwrotowi, chyba że Użytkownik zwraca je z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania produktu leczniczego.
W odniesieniu do produktów kosmetycznych i pielęgnacyjnych Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, o ile produkt taki nie został odpakowany przez Użytkownika.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres siedziby Właściciela Apteki Internetowej lub na adres internetowy podany w § 1 regulaminu.
Zgodnie z § 3 pkt 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych ( Dz.U. 2015 Poz. 481) Właściciel Apteki Internetowej, iż do sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu formularza elektronicznego na stronie Apteki Internetowej nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ? z późn. zm.) ? a to zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 tejże ustawy.
§12
Postanowienia końcowe
Właściciel Apteki Internetowej zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
O zmianach w Regulaminie Użytkownik posiadając Indywidualne Konto Użytkownika zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail. Użytkownicy nie posiadający Indywidualnego Konta Użytkownika zostaną poinformowani o zmianie regulaminu poprzez opublikowanie nowej jego treści na stronie Apteki Internetowej.
Użytkownik uzyskuje dostęp do Regulaminu aktualnego oraz poprzednio obowiązujących wersji Regulaminu w za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Apteki Internetowej. Użytkownik może pobrać Regulamin ze strony ze strony Apteki Internetowej oraz sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień Regulaminy następuje poprzez zamieszczenie treści Regulaminu na stronie Apteki Internetowej.
Prawem właściwym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Tytuły poszczególnych paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do wykładni treści Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują przepisy prawa polskiego,
a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa farmaceutycznego oraz w/w Rozporządzenia.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ?. czerwca 2017 r.